แบบฟอร์มโปรโมชั่น

Form No. (Auto Run)

ถึงบริษัท S.P.PATTAYA CO., LTD.

Agent Name

 

Tel

 

Email

 

Promotion

 

Date

 

Invoice No Pax
(ตัวอย่าง) INV14-00001 1

 

ลงชื่อ