แบบฟอร์มขอทำรีฟันด์

เลขที่ (Auto Run)

ถึงบริษัท S.P.PATTAYA CO., LTD.

1. วันที่ขอทำรีฟันด์

 

2. บริษัท ตัวแทน ชื่อ

 

3. ช่องทางการติดต่อ

 

 

 

4. ตั๋วของสายการบิน

 

5. วันที่ออกตั๋ว

 

6. ชื่อผู้โดยสาร / ตั๋วเลขที่

 

 

 

 

 

7. เส้นทางที่ขอทำรีฟันด์

 

8. ลงชื่อผู้ขอทำรีฟันด์

 

หมายเหตุ
1. ถ้าไม่ได้รับใบรีฟันด์ภายใน 7 วัน กรุณาตามเอกสารที่ 038-720974 , 038-720975 แผนกรีฟันด์
ทางบริษัทจะรีบจัดส่งใบรีฟันด์ให้ท่านอย่างเร็วที่สุด
2. หลังจากท่านได้รับใบรีฟันด์แล้ว หากมีเอกสารประกอบอื่นๆ ประกอบการทำรีฟันด์โปรดส่งแนบมาเพิ่มด้วย
3. บริษัทจะคืนค่าโดยสารเป็นเช็คสั่งจ่ายตามชื่อบริษัทหรือบุคคลตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น